Användaravtal ver 2 (giltigt från 25/5 2018)

För att du skall känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga data, vad vi använder den till och vilka rättigheter du har så har vi sammanställt all sådan information i ett Cookies- och integritetsinformations-dokument på Imagedesk.se.

För att följa GDPR:s regelverk har vi uppdaterat vårt användaravtal och avsnittet om personuppgifter med respektives parts ansvar och roller. Vårt nya användaravtal hittar du nedan och du för att fortsätta kunna använda tjänsten så godkänner du det nedan med en ok-knapp under avtalet.

Revideringar
2018-05-20: Stycket # Personuppgifter har uppdaterats

Användaravtal ver 2 (giltigt från 25/5 2018)

White Balance AB har utvecklat en digital tjänst där fotografer kan förvara och sälja sina bilder online.

Detta avtal reglerar användandet av tjänsten. Tjänstens funktioner och innehåll beskrivs i detalj på www.imagedesk.se. För vissa extratjänster kan särskilda villkor gälla.

# Allmänt

Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter för leverantören av tjänsten ImageDesk, (556697-0009), nedan kallat Leverantören, samt mottagaren av tjänsten, nedan kallad Kunden. Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person. Avtalet mellan partnerna löper tillsvidare med avtalad bindningstid.

Avtal skall anses ha träffats i och med att Leverantören registrerar Kundens beställning alternativt Kunden själv registrerar sig på hemsida för ImageDesk.

Leverantören har rätt att omedelbart stänga av eller begränsa kunden anslutning till tjänsten om kunden inte följer detta avtal.

# Personuppgifter

Den som vill ansluta sig till tjänsten skall lämna de uppgifter som Leverantören efterfrågar i samband med registrering. Anslutning av annan person å dennes vägnar är inte tillåten.

Kunden samtycker till att de personuppgifter som överlämnas behandlas av Leverantören på sådant sätt som krävs för att tillhandahålla tjänsten.

Leverantören kommer inte att lämna ut kundens uppgifter till tredjepart (förutom i de fall som har med fakturering och bokföring av Tjänsten). Leverantören åtager sig att följa GDPR och detaljer specificeras i Cookies- och integritetsinformation.

Kunden skall snarast informera Leverantören om förändringar i kontaktuppgifter, genom att uppdatera dennes uppgifter i användarkontot.

Tjänsten är personuppgiftsansvarig för ovanstående personuppgifter rörande Kunden.

Kunden är personuppgiftsansvarig för all övrig data som laddas upp i och/eller stansas in tjänsten (såsom, men ej begränsat till, företagsuppgifter, kontaktuppgifter, bilder, ordrar, releaser mm) och är ansvarig för denna enligt GDPR. Leverantören är personuppgiftsbiträde för den datan.

# Ändring av villkor

Dessa villkor gäller tills vidare. Leverantören har rätt att ändra villkoren endast om avisering har skett minst en (1) månad i förväg. Avisering om ändringar av villkor sker genom meddelande till den e-postadress som angivits av Kunden. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kunden, har Kunden rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande och återfår avgiften för kvarvarande månader. Sådan uppsägning kan endast ske fram till den dag de nya villkoren träder ikraft och skall vara skriftlig.

Ändringar av priser sker i samband med att priser publicerats på hemsidan, och aviseras minst 30 dagar i förväg.

# Registrering och användarkonton

Varje konto kan ENDAST registreras för en persons upphovsrättsskyddade material. Vill Kunden hantera flera personers upphovsrättsskyddade material genom ett konto i tjänsten så detta avtalas om särskilt (kontakta gärna Leverantören för förslag på lösning).

# Immateriella rättigheter

Leverantören äger samtliga rättigheter till tjänstens mjukvaruplattform inkluderat immateriella rättigheter såväl som tekniska lösningar. Leverantören äger inga rättigheter till det material Kunden laddat upp på dennes konto. Kunden ansvarar själv för att denne äger rättigheter till det material denne laddar upp till sitt konton.

# Avtalsperiod och uppsägning

Detta avtal gäller från det datum Kunden beställer tjänsten. Avtalet är löpande och fortgår således till dess någon av parterna skriftligen via e-post säger upp det.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader räknat efter utgången av den månad uppsägning mottagits. Om betalning uteblivit och Kunden efter påminnelse via e-post fortfarande inte erlagt betalning har Leverantören rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Efter avslutat avtal så ligger kundens material kvar 30 dagar efter periodens slut, men raderas därefter.

#Betalning och betalningsperioder

Betalning sker i förskott. Kunden väljer själv betalningsperiod vid beställning. Fakturering av Kund kommer att ske löpande till dess avtalets sagts upp och upphört enligt punkten "avtalsperiod och uppsägning".

Eventuell redan erlagd betalning kommer inte att återbetalas vid uppsägning av avtalet.

# Uppgraderingar under pågående avtal

Kunden kan under pågående avtal beställa mer lagringsutrymme eller addera på ytterligare funktioner (exempelvis eShop eller Picturo). Detta kan göras löpande och en extra faktura skickas då på differensen i den pågående betalningsperioden, dvs beställer kunden mer lagringsutrymme den 10:e och kunden har betalningsperioden Månad, så kommer en extra faktura på differensen avseende dagarna mellan beställningsdatum och slutdatum den aktuella månaden. Perioder därefter justeras så att korrekt totalpris faktureras.

Skulle kunden välja att nedgradera tjänsten krediteras inte fakturor som redan förfallit till betalning.

# Avstängning av abonnemang vid otillbörligt utnyttjande

Förutom uppsägning av avtalet vid avtalsbrott tillerkänns Leverantören rätten att med omedelbar verkan säga upp detta avtal utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till följande:

* Otillbörligt är spridande av olaglig, oetisk, rasistisk och pornografisk information via tjänsten.
* Otillbörligt är också att använda tjänsten för olagliga handlingar.
* Otillbörligt är också att via tjänsten trakassera individer eller företag och organisationer.
* Otillbörligt är också handlande som negativt påverkar leverantörens system eller övriga användare.

# Kundens åtagande och medgivande

Kunden ansvarar helt för innehållet på Kundens webbplats och det material som laddats upp och publiceras på den. Det är Kundens ansvar att tillse att relevant lag såsom Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen åtföljs.

Kunden förbinder sig att inte avslöja sina inloggningsuppgifter för någon obehörig samt att se till att handlingar som behandlar inloggningsuppgifter förvaras säkert. Kunden skall omedelbart meddela Leverantören om någon obehörig känner till inloggningsuppgifter, så att Leverantören kan spärra kontot.

För att plattformen skall fungera så ger Kunden Leverantören rätt att kopiera, förändra och distribuera uppladdat material på de sätt som krävs för tjänstens fullgörande (såsom t.ex. skapande av tumnagelbilder).

# Drift

Tjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar kan förekomma. Vid uppdateringen av tjänsten har Leverantören rätt att inskränka driften, men kommer att i förväg meddela dessa driftstörningar.

# Supportansvar

Leverantör ansvarar för akuta problem tjänsten åtgärdas så snart som möjligt. Det är kundens skyldighet att omedelbart påtala eventuella problem i tjänsten.

# Skadestånd

Leverantören är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta skador på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser om inte Leverantören varit grovt oaktsam.

Leverantören är aldrig ansvarig eller skadeståndsskyldigt för indirekt skada vilka de än må vara, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. Leverantören är ej heller skadeståndsskyldig om någon gör intrång på leverantörens datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Framställs inte krav på ersättning inom två månader efter att skadan upptäckts, förlorar part rätten att göra kravet gällande oavsett vållande eller skada.

Ersättning för skada kan högst utgå med belopp motsvarande de kostnader som kunden erlagt för tjänsten det aktuella året.

# Force majeure

Leverantören skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som leverantören skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder leverantören inte heller kunnat undvika eller övervinna.

# Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.